Alapító okirat

Az alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbi alapítvány létrehozását határozta el:

1. Az alapítvány neve, székhelye, működési időtartama

1.1. Az alapítvány neve: Zöld Műhely Alapítvány

1.2. Az alapítvány székhelye: 1124 Budapest, Bürök utca 1. fszt. 2.

Az alapítvány székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. Az alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.

2. Az alapítvány alapítója

2.1. Az alapítvány alapítója:

Név: Jávor Benedek

Lakcím: 1124 Budapest, Bürök utca 1. fszt. 2.

2.2. Az alapító az alapítói jogokat és kötelezettségeket mind ingyenes, mind ellenérték fejében megkötött, írásbeli okiratba foglalt jogügylettel harmadik személyre átruházhatja, feltéve, hogy az alapító okirat szerinti vagyoni hozzájárulását maradéktalanul teljesíttette. Az a személy, akire az alapító az alapítói jogokat és kötelezettségeket átruházta, azokat a jelen pont szerint harmadik személyre továbbruházhatja.

3. Az alapítvány tevékenységi körei

3.1. Az alapítvány tartós célja: a hátrányos helyzetű, így különösen a roma közösségek felzárkóztatásának, a korrupció elleni küzdelemnek, az állampolgári részvétel megerősítésének, a fenntartható klíma- és energiapolitika kialakításának, a biodiverzitás fenntartásának, az épített és a természeti környezet védelmének, valamint a jövő nemzedékek érdekei képviseletének előmozdítása.

3.2. Az alapítvány a tartós céljának elérése érdekében a következő, alapcél szerinti tevékenységeket végzi:

a) közpolitikai kutatásokat végez és támogat, elősegíti ezek eredményeinek szakmai és a társadalmi megvitatását,

b) modellkísérleteket folytat és támogat,

c) összegyűjti, feldolgozza, fejleszti és terjeszti a legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatokat,

d) támogatja az állampolgári kezdeményezéseket,

e) tevékenységének eredményeit nyilvánosságra hozza,

f) együttműködik a hasonló célú magyarországi és más országbeli vagy nemzetközi szervezetekkel.

3.3. Az alapítvány a tartós célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.

3.4. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenységére fordítja.

3.5. Az alapítvány szervezete közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4. Az alapítvány vagyona

4.1. Az alapítvány induló vagyona az alapító által rendelkezésre bocsátott összesen 150,000 Ft azaz százötvenezer forint készpénz. Az alapító az induló vagyont a jelen alapító okiratot ellenjegyző ügyvédnél letétbe helyezi azzal, hogy a letéteményes azt az alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követően az alapítvány bankszámlájára haladéktalanul átutalja.

4.2. Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi illetőségű természetes személy, jogi személyiség nélküli szervezet vagy jogi személy csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért, és azt pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulással támogatni kívánja. A csatlakozásról a kuratórium dönt. A kuratórium visszautasíthatja azt az adományt, amelyet olyan kikötéssel kívánnak juttatni, amely nem egyeztethető össze az alapítvány céljával. A csatlakozás alapítói jogokat nem keletkeztet.

4.3. Az alapítvány induló vagyona és annak kamatai, gazdálkodásának eredménye, valamint a csatlakozások teljes egészében felhasználhatóak – egyedi kuratóriumi döntés vagy nyilvánosan meghirdetett pályázat alapján – a 3.1. pont szerinti cél elérését szolgáló, a 3.2. pont szerinti tevékenységekkel összefüggő pénzbeli támogatás nyújtására, ösztöndíj folyósítására, természetbeni szolgáltatás biztosításával összefüggő költségekre, valamint az alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre.

5. A kuratórium

5.1. Az alapítvány ügyvezető szerve az elnökből és négy további tagból álló kuratórium. A kuratórium elnökét és további tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki.

5.2. A kuratórium elnöke és további tagja az lehet, aki megfelel a Ptk. 3:22. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek és belföldi lakóhellyel rendelkezik. Nem lehet a kuratórium elnöke vagy további tagja az, akivel szemben a Ptk. 3:22. § (4)-(6) bekezdésében meghatározott kizáró okok állnak fenn, illetve aki az alapítvány kedvezményezettje vagy annak közeli hozzátartozója. Az alapító és annak közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

5.3. A kuratórium elnöke:

Név: Szilágyi László

Lakcím: 2066 Szár, Rákóczi utca 3.

5.4. A kuratórium további tagjai:

Név: Szabó Márton

lakcím: 2065 Mány, Kossuth L. u. 28.

Név: Szakál Péter

lakcím: 1016 Budapest, Berényi u. 9/b 3.ép 7.

Név: Eörsi Nóra

lakcím: 1026. Budapest, Torockó utca 3. 1/1, 

Név: Udvardi Péter

lakcím: 7624 Pécs, Sáfrány u. 2.

 

5.5. A kuratórium

a) gondoskodik az alapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról,

b) az alapító okiratban meghatározott keretek között kialakítja az alapítvány működési rendjét,

c) jóváhagyja az alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

5.6. A kuratórium elnöke

a) önállóan jogosult képviselni az alapítványt,

b) gyakorolja az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat,

c) önállóan jogosult rendelkezni az alapítvány bankszámlája felett,

d) ellátja a kuratórium működésével összefüggő, a jelen alapító okiratban meghatározott feladatokat.

5.7. A kuratórium elnökének, illetve további tagjának megbízatása megszűnik a visszahívásával, lemondásával, halálával, cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, valamint az 5.2. pont szerinti kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

5.8. Az alapító a kuratórium elnökét, illetve további tagját – új elnök, illetve tag kijelölésével egyidejűleg, a változás bíróság általi bejegyzésének hatályával – visszavonhatja, ha a kuratórium elnöke vagy további tagja a tevékenységével vagy mulasztásával az alapítványi cél megvalósítását közvetlenül veszélyezteti.

5.9. A kuratórium elnöke és további tagjai díjazásban, illetve költségtérítésben részesülhetnek.

5.10. A kuratóriumot legalább évi egy alkalommal össze kell hívni. A kuratórium ülését a kuratórium elnöke hívja össze. A kuratórium összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármely tag írásban kérheti a kuratórium elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a kuratórium tizenöt napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a kuratórium elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a tag e pont megfelelő alkalmazásával maga jogosult az ülés összehívására. A kuratórium összehívása úgy történik, hogy az összehívásra jogosult személy a napirend megküldésével együttesen az ülés helyét és időpontját írásban vagy elektronikus úton, igazolható módon, legalább nyolc nappal az ülés időpontja előtt közli a tagokkal. A kuratórium az ülését elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is megtarthatja, ha a kuratórium tagjainak azonosítása és az elhangzottak folyamatos rögzítése biztosítható.

5.11. A kuratórium ülése határozatképes, ha azon legalább három tagja jelen van. A kuratórium a határozatait legalább három tag egybehangzó szavazatával hozza meg. A kuratórium üléséről a kuratórium elnöke vagy ha a kuratórium ülésén a kuratórium elnöke nem vesz részt, a korban idősebb kuratóriumi tag jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendjét, a meghozott döntéseket, az egyes döntéseket támogatók és ellenzők nevét, továbbá bármely kuratóriumi tag kérésére az adott döntéssel összefüggő, szó szerinti véleményét. Amennyiben a kuratórium más személyeket is érintő döntést hoz, a döntést a kuratórium elnöke írásban közli az érintettekkel.

5.12. A kuratórium olyan módon is hozhat döntést, hogy a kuratórium elnöke a döntési javaslatot a kuratórium tagjai részére írásban vagy elektronikus úton, igazolható módon megküldi, akik a szavazatukat a döntési javaslat kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban vagy elektronikus úton küldik meg a kuratórium elnökének. A jelen pont szerinti határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább három tag egybehangzó szavazatot ad le. Ha bármely kuratóriumi tag a szavazat leadására nyitva álló határidőben a kuratórium elnökénél ülés tartását kezdeményezi, az írásbeli szavazásra bocsátott kérdésről kuratóriumi ülésen kell határozni. A szavazatok leadására nyitva álló határidő utolsó napját követő három napon belül, illetve ha valamennyi kuratóriumi tag ad le szavazatot, az utolsó szavazat beérkezésének napját követő három napon belül a kuratórium elnöke a szavazás eredményét megállapítja, és azt további három napon belül írásban vagy elektronikus úton, igazolható módon megküldi a kuratórium többi tagjának. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, illetve ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.2. Az Alapítvány a Ptk.-ban foglalt esetekben szűnik meg. Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén az alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulása mértékéig az alapítót illet meg, a további fennmaradó vagyont az alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani.

Budapest, 2015. május 3.

...............................................

Jávor Benedek, alapító

Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat az alapítvány alapító okiratát annak valamennyi módosításával egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazza.

Budapest, 2015. május 3.

...............................................

dr. Tordai Csaba, ügyvéd